Privacyverklaring van de Harderwijker Automobiel Club

 

Harderwijker Automobiel Club (hierna HAC) is gevestigd te Harderwijk en ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40094079.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HAC verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1.   Gebruik van persoonsgegevens

1.1       - HAC verwerkt (mogelijk) de hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.   Zich inschrijft/aanmeldt als lid

b.   Zich inschrijft voor deelname aan een rit

 

1.2       - HAC verwerkt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens:

a.   Voorletter(s) en naam

b.   Adres

c.    E-mailadres

d.   Telefoonnummer

 

1.3       – HAC kan deze gegevens gebruiken voor:

a.   Het verzenden van uitnodigingen voor vergaderingen en ritten

b.   Het verwerken van uitslagen en het bijhouden van standen

 

2.   Informatie, wijziging en bezwaar

2.1       – Met de HAC kunt u contact opnemen per e-mail: hacharderwijk@hotmail.com voor:

a.   Meer informatie over de wijze waarop de HAC de persoonsgegevens verwerkt

b.   Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring

c.    Inzage in de persoonsgegevens die de HAC met betrekking tot u verwerkt

d.   Bezwaar  tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de HAC

 

3.   Beveiliging van uw gegevens

a.   De HAC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is

b.   De HAC treft adequate en technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen c.q. te beveiligen

 

4.   Derden

HAC verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

5.   Foto’s en beeldopnames

Als er tijdens onze evenementen foto’s c.q. beeldopnames door bestuursleden van de HAC worden gemaakt, dan zal voordat deze worden gepubliceerd toestemming

aan betrokkene worden gevraagd.

 

6.   Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring  te raadplegen.

 

© HAC Harderwijk, november 2018